Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta programu – nabór na rok 2019/2020

Dziedzina nauki
nauki społeczne (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)
Program
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Jednostka prowadząca program
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Języki wykładowe
polski, angielski
Rejestracja od 13.06.2019 od godz. 12:00 do 26.06.2019
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o dokumenty wy­magane przy rejestracji.

do 28.06.2019,  do godz. 12:00
Egzaminy od 08.07.2019 do 16.07.2019
Ogłoszenie listy rankingowej18.07.2019
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 19.07.2019 do 23.07.2019

Formalne warunki wstępne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku.

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się również osoba o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.

Potwierdzeniem spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, jest przedłożenie przez kandydata dwóch opinii potwierdzających wysoką jakość prowadzonych przez niego prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będącego pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, który posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia. O spełnieniu przez kandydata warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, rozstrzyga dyrektor.

Spełnienie powyższych wymogów jest weryfikowane po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły doktorskiej w momencie dokonywania przez kandydata wpisu na listę doktorantów.

Wynik kwalifikacji

Język postępowania rekrutacyjnego
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim.

Lista dokumentów wymaganych do obliczenia wyniku kwalifikacji
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji i wystąpień konferencyjnych,
 • list rekomendacyjny napisany przez pracownika prowadzącego działalność naukową w dyscyplinie, posiadającego co najmniej stopień naukowy dr hab.,
 • projekt planu badawczego (min. 10.000, max. 18.000 znaków bez spacji) zawierający następujące elementy: tytuł, słowa kluczowe, cel/ problem badawczy, znaczenie proponowanych badań, metody badawcze, koncepcja i plan badań oraz wstępną bibliografię.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie komisja ocenia

 1. zbieżność zainteresowań naukowych kandydata z dyscypliną na podstawie złożonego życiorysu naukowego oraz listu rekomendacyjnego;
 2. projekt planu badawczego.

Projekt jest oceniany według następujących kryteriów:

 1. poprawność formalna,
 2. poprawność zidentyfikowania i przedstawienia problemu badawczego,
 3. adekwatność przeglądu literatury,
 4. adekwatność metodologii badań.

Przy dokonywaniu oceny komisja może powołać recenzentów. Osoby niedopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej uzyskują na ostatecznej liście rankingowej wynik kwalifikacji równy zero (0) punktów.

Do drugiego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) dopuszczony jest tylko kandydat spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. zgodność zainteresowań naukowych kandydata z dyscypliną,
 2. złożony przez niego projekt spełnia wymagania formalne,
 3. przedstawił w projekcie planu badawczego zamierzenia naukowe zgodne z profilem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i programem doktorskim.

W drugim etapie komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, której celem jest ocena kandydata zgodnie z opisanymi niżej kryteriami. Rozmowa może zawierać elementy sprawdzenia znajomości języka angielskiego przez kandydata.

Kryteria oceny i wynik kwalifikacji

Wynik kwalifikacji kandydata ustala się w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0–100 pkt.), w ramach której oceniane są następujące elementy:

 1. jakość naukowa, nowatorstwo i wykonalność przedstawionego projektu badawczego z uwzględnieniem oceny z pierwszego etapu postępowania (0–40 pkt.);
 2. złożony przez kandydata życiorys naukowy (0–20 pkt.);
 3. kompetencje merytoryczne kandydata (0–40 pkt.).

Osoby, które nie zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną, na ostatecznej liście rankingowej uzyskują wynik kwalifikacji równy 0 (zero) punktów.

Wynik kwalifikacji kandydata stanowi sumę punktów uzyskanych w każdej kategorii i jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Posiadanie statusu beneficjenta grantów i międzynarodowych projektów badawczych, (których listę określa dyrektor w formie komunikatu na stronie internetowej szkoły), jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (100 pkt.), bez konieczności przystępowania kandydata do poszczególnych etapów postępowania, pod warunkiem spełnienia przez kandydata wymogów formalnych udziału w rekrutacji. Spełnienie powyższych warunków stwierdza komisja na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.

Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji.

Limit miejsc
5
Podane wyżej informacje o limitach przyjęć dotyczą wszystkich kandydatów, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.
Liczba semestrów
8

Opis programu

Program doktorski geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna skierowany jest zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak również tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Ma on tryb stacjonarny i trwa 8 semestrów.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Doktorant współpracuje z promotorem od początku studiów na zasadzie relacji Mistrz-Uczeń.

Doktorant ma możliwość potwierdzić zdobycie zakładanych efektów kształcenia w ramach zajęć proponowanych przez Szkołę Doktorską Nauk Społecznych ujętych w modułach kształcenia, a także w wyniku własnej aktywności realizowanej poza zajęciami.

Zajęcia prowadzone są w ramach następujących modułach:

 • Moduł 1. Kształcenie specjalistyczne – wybrane obszary dorobku naukowego
 • Moduł 2. Kształcenie metodologiczne – metodologia badań społecznych
 • Moduł 3. Kompetencje akademickie – uwarunkowania rozwoju kariery naukowej
 • Moduł 4. Kompetencje zawodowe i miękkie – w tym przygotowanie do pracy dydaktycznej.

Doktoranci oprócz udziału w zajęciach ustalonych w planie studiów mają obowiązek prowadzenia pracy naukowej oraz przeprowadzenia w Uczelni zajęć dydaktycznych w wymiarze zgodnym z planem i programem studiów.

Absolwentom studiów doktoranckich, po pozytywnie zakończonej publicznej obronie rozprawy doktorskiej, zostaje nadany stopień doktora nauk o społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Profil absolwenta

Absolwent:

 • posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, umiejętności posługiwania się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej,
 • wykazuje opanowanie warsztatu badawczego, jest przygotowany do prowadzenia prac naukowych, posiada umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych,
 • jest przygotowany do pracy w szkołach wyższych, jednostkach naukowo-badawczych, samorządach lokalnych i regionalnych, jednostkach administracji państwowej oraz podmiotach gospodarczych zajmujących się gospodarką przestrzenną i rozwojem regionalnym.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • Dokumenty należy przesłać elektronicznie w postaci skanów:
  1. podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata;
  2. życiorys naukowy wraz z listą publikacji i wystąpień konferencyjnych z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/pl_PL/for_candidates/wymagane-dokumenty;
  3. list rekomendacyjny napisany przez pracownika prowadzącego działalność naukową w dyscyplinie, posiadającego co najmniej stopień naukowy dr hab. z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/pl_PL/for_candidates/wymagane-dokumenty;
  4. projekt badawczy (min. 10.000, max. 18.000 znaków bez spacji) zawierający następujące elementy: tytuł, słowa kluczowe, cel/ problem badawczy, znaczenie proponowanych badań, metody badawcze, koncepcja i plan badań oraz wstępną bibliografię, sformułowany z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/pl_PL/for_candidates/wymagane-dokumenty;

  Wszystkie dokumenty muszą być zestawione w jeden wspólny plik PDF w wyżej wymienionej kolejności i przesłany na wskazany adres e-mail.
  Dokumenty składane na potrzeby rekrutacji muszą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  1. kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (wraz z oryginałem do wglądu);
  2. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
  3. do wglądu: dowód tożsamości.

  4. Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

   Cudzoziemcy mogą podjąć kształcenie, jeżeli:
  1. posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub
  2. posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
  3. są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), lub
  4. posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

  5. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
nie

Opłata za studia

Studia płatne
nie

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Łojasiewicza 4, pok. 2.362
Kraków
30-348 Kraków
Numer telefonu stacjonarnego
+48 12 664 55 20
Adres e-mail
sdns@uj.edu.pl
Strona WWW
http://social-sciences.phd.uj.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
19 lipca: 08:00–15:00
22 lipca: 08:00–15:00
23 lipca: 08:00–15:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.